shutterstock ondernemingsrecht 1141x450

Ondernemingsrecht

Als ondernemer (en particulier) heeft u dagelijks te maken met het contractenrecht. Zo sluit u als ondernemer iedere dag overeenkomsten als u actief bent in de dienstensector of een bepaald product (ver)koopt. Er worden koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden toepasselijk verklaard en overeengekomen en ook worden regelmatig aandeelhoudersovereenkomsten gesloten.

Ook de ZZP-er en de opdrachtgever met wie de ZZP-er zaken doet, hebben belang bij waterdichte contracten zodat de onderlinge afspraken duidelijk zijn en bovendien met de belastingdienst geen discussie ontstaat over de vraag of er wellicht sprake is van schijnzelfstandigheid.

Allied Advocaten kan u ondersteunen bij het opstellen, beoordelen of eventueel aanvechten van onder andere de navolgende overeenkomsten:

Arbeidsovereenkomsten

Het arbeidsrecht is per 1 januari 2015 op een aantal belangrijke punten ingrijpend veranderd. U heeft er als ondernemer en werknemer belang bij met de meest actuele arbeidsovereenkomsten te werken om uw rechtspositie veilig te stellen mocht een geschil ontstaan in de arbeidsrelatie. Allied Advocaten kan die overeenkomsten voor u op maat maken of bestaande overeenkomsten voor u aan de meest actuele wetgeving aanpassen.

Huurovereenkomsten

Wat zijn de rechten van de huurder en wat zijn de verplichtingen van de verhuurder? Mogen er ieder jaar huurverhogingen worden doorgevoerd en in welke gevallen kan de huurovereenkomst beëindigd worden of kan indeplaatsstelling gevorderd worden? Allied Advocaten adviseert u graag over deze en andere vraagstukken binnen het huurrecht.

Aandeelhoudersovereenkomsten, vennootschap onder firmaovereenkomsten en andersoortige samenwerkingsovereenkomsten

Ondernemers die via een besloten vennootschap of andere rechtspersoon of entiteit met elkaar ondernemen, hebben er belang bij om de onderlinge afspraken met elkaar goed en ondubbelzinnig in een contract vast te leggen. Wat te doen bijvoorbeeld als een van de partners de samenwerking wil beëindigen of wat te doen bij verkoop van de onderneming? Kan of moet er een schadevergoeding door een der partijen worden betaald? Hoe moet de waarde van de aandelen of de onderneming worden berekend? Allied Advocaten kan u ondersteunen bij het opstellen of beoordelen van dergelijke overeenkomsten.

Contracten met betrekking tot de overdracht/(ver) koop van een onderneming

Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen of die een bedrijf willen kopen, moeten de afspraken over de (ver)koop goed vastleggen. Wat wordt er verkocht, welk personeel gaat mee? Welke (omzet) garanties worden gegeven? Moet de verkopende partij aan een non-concurrentiebeding worden gehouden? Allied Advocaten kan voor u waterdichte overeenkomsten opstellen of reeds door anderen (accountant) opgestelde overeenkomsten voor u beoordelen.

Koopovereenkomsten

Het komt regelmatig voor dat koper en verkoper discussie hebben over de koop. Wat moet u bijvoorbeeld doen als de verkoper afziet van de koop? Kunt u hem dan dwingen om alsnog te leveren of bent u aangewezen op het vorderen van een schadevergoeding? En wat moet u bijvoorbeeld doen als u iets gekocht heeft wat niet aan de overeenkomst beantwoordt? Kunt u het gekochte dan teruggeven of moet u dan genoegen nemen met wat u gekocht heeft? Dit soort vragen en andere vragen met betrekking tot de koopovereenkomst kunnen samen met Allied Advocaten voor u worden opgelost.

Samenwerkingsovereenkomsten

Ondernemingen of zelfstandigen die met elkaar samenwerken, doen er verstandig aan de afspraken in een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. Als een dergelijke overeenkomst al bestaat, kunnen er discussies ontstaan over de uitleg van de afspraken. Allied Advocaten kan u adviseren over dergelijke contracten of deze contracten voor u opstellen.

Contracten voor ZZP-ers

Met ingang van 1 mei 2016 komt de zogenaamde VAR- verklaring te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt van de ZZP-er en de opdrachtgever verwacht dat zij een overeenkomst aangaan waarbij zij onder andere verklaren dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid, dit om te voorkomen dat een ZZP-er plots werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien. Van schijnzelfstandigheid is sprake als een opdrachtnemer/ZZP-er maar één opdrachtgever heeft en feitelijk hetzelfde werk doet als (andere) medewerkers die in loondienst zijn. De belastingdienst kan gevraagd worden een dergelijke overeenkomst te toetsen. Als de overeenkomst door de belastingdienst is goedgekeurd en partijen zich vervolgens aan deze overeenkomst houden, hebben partijen de zekerheid dat de belastingdienst de contractuele relatie naderhand niet als een dienstverband (schijnzelfstandigheid) zal aanmerken. Gaan ze echter op een andere wijze invulling geven aan de samenwerking, dan lopen zowel de ZZP-er als de opdrachtgever het risico achteraf aangesproken te worden door de belastingdienst, vanwege het niet afdragen van de sociale premies en loonbelasting. Bovendien kunnen naheffingen en boetes worden opgelegd. Het is daarom verstandig dat zowel de ZZP-er als de opdrachtgever met wie gecontracteerd wordt, zich goed laten adviseren omtrent de inhoud van deze contracten. Allied Advocaten kan deze contracten voor u beoordelen of opstellen en door de belastingdienst laten beoordelen.

Algemene voorwaarden

Vrijwel alle bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Voldoen uw algemene voorwaarden nog aan de wensen van uw bedrijf en aan de wet? Wat als de partij waarmee u contracteert ook algemene voorwaarden hanteert? Welke zijn dan geldig? Allied Advocaten kan uw algemene voorwaarden toetsen, aanpassen of opstellen.

Overige contractuele vragen en geschillen

Allied Advocaten kan u ook adviseren over andere vragen die u heeft over uw contract(en). Voor uw bedrijf kan Allied Advocaten naast bovenstaande alle benodigde vennootschapsrechtelijke en commerciële contracten (overeenkomst van opdracht, managementovereenkomst, franchise- en distributieovereenkomst) opstellen, beoordelen of aanpassen. Ook kan Allied Advocaten u uiteraard advies verstrekken over beëindiging danwel opzegging van dergelijke overeenkomsten en een eventuele vordering uit hoofde van wanprestatie of schadevergoeding. Ook adviseert Allied Advocaten u graag over de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden.

Direct contact met een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht

Heeft u direct behoefte aan advies van een advocaat die gespecialiseerd is in het ondernemingrecht? Neem dan contact op met mr. Frank Drost. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat 035 548 90 00.