ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALLIED ADVOCATEN ONDERNEMERS

 1. DEFINITIES

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Allied Advocaten: de naam van het samenwerkingsverband in de zin van de Samenwerkingsverordening 1993 van verschillende individuele en zelfstandig opererende advocaten, die ieder vanuit een eigen onderneming voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen.
  2. Allied Advocaten Ondernemers: De Levant B.V. en Stevi B.V. Naar één van de Allied Advocaten Ondernemers individueel wordt verwezen als de “Allied Advocaten Ondernemer”.
  3. Cliënt: de contractspartij van een Allied Advocaten Ondernemer.
  4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub E en F bedoeld – die een Allied Advocaten Ondernemer voor uitvoering van de opdracht met Cliënt is overeengekomen.
  5. Verschotten: de kosten die Allied Advocaten in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
  6. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
 2. ALLIED ADVOCATEN ONDERNEMERS

  1. De Allied Advocaten Ondernemers bedrijven elk voor eigen rekening en risico de advocaten praktijk onder de handelsnaam Allied Advocaten.
  2. U gaat als wederpartij een overeenkomst aan met een Allied Advocaten Ondernemer.
 3. TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan een Allied Advocaten Ondernemer wordt verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten), alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan een Allied Advocaten Ondernemer gegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten een Allied Advocaten Ondernemer aansprakelijk zou kunnen zijn.
 4. OPDRACHT

  1. Alle opdrachten worden verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door de Allied Advocaten Ondernemer die de opdracht van de Cliënt voor eigen rekening en risico heeft aanvaard.
  2. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door de individuele Allied Advocaten Ondernemer is aanvaard.
  3. Cliënt stemt er mee in dat de Allied Advocaten Ondernemer de opdracht onder zijn of haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden, zoals een andere Allied Advocaten Ondernemer, in geval van bijvoorbeeld afwezigheid vanwege ziekte of vakantie.
  4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, -behalve voor zover volgt uit artikel II sub B.
 5. DECLARATIE

  1. Voor de uitvoering van een opdracht is Cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
  2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
  3. De Allied Advocaten Ondernemer is steeds gerechtigd van Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
  4. Verschotten zijn de kosten die de Allied Advocaten Ondernemer specifiek ten behoeve van de Cliënt voldoet (zoals griffierecht en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister).
  5. De Allied Advocaten ondernemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium maximaal één keer per jaar met maximaal 4% te verhogen.
 6. BETALING

  1. Betaling van declaraties van de Allied Advocaten Ondernemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1,5% per maand verschuldigd. De Cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.
  2. Alleen betaling door overmaking op de gestelde bank- of girorekeningen van de Allied Advocaten Ondernemer dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de Cliënt.
  3. Indien de Allied Advocaten Ondernemer invorderingsmaatregelen treft tegen de Cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering ten laste van de Cliënt.
  4. Indien de Cliënt een consument is, worden de kosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.De tarieven voor de incassokosten zijn als volgt:
   Minimumtarief € 40,-
   15% over eerste € 2.500,-
   10% over volgende € 2.500,-
   5% over volgende € 5.000,-
   1% over volgende € 190.000,-
   0,5% over het meerdere van de hoofdsom met en maximum van € 6.775,-
  5. Indien de Cliënt een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,-.
   Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Allied Advocaten Ondernemer haar werkzaamheden binnen de geldende regelgeving opschorten, nadat de Cliënt van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. De Allied Advocaten Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 7. AANSPRAKELIJKHEID

  1. De Allied Advocaten Ondernemer heeft een eigen individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  2. De aansprakelijkheid van de Allied Advocaten Ondernemer voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van de Allied Advocaten Ondernemer voor schade als gevolg van een tekortkoming onder de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit andere hoofde beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en uitsluitend tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 7.500,-. De Allied Advocaten Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen: verlies van winst, verlies van omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill. Reputatieschade en/of gevolgschade is uitgesloten.
  4. De in artikel VII sub B omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van de Allied Advocaten Ondernemer of haar leidinggevend personeel.
  5. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien de Allied Advocaten Ondernemer daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen drie maanden nadat Cliënt bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.
  7. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Voor zover de Allied Advocaten Ondernemer een praktijkvennootschap is, kan degene(n) die eigenaar is van die praktijkvennootschap een beroep doen op de rechten en verplichtingen van deze algemene voorwaarden, waaronder tevens begrepen de aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel VII. Dit recht wordt om niet verstrekt en behoeft derhalve niet de aanvaarding zoals bedoeld in artikel 6:253 BW.
 8. INSCHAKELING VAN DERDEN

  1. De Allied Advocaten Ondernemer is bevoegd om namens Cliënt derden (waaronder: andere advocaten (binnen het samenwerkingsverband Allied Advocaten of daarbuiten), deurwaarders, notarissen, accountants, andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover de Allied Advocaten Ondernemer dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht.
  2. Indien een Allied Advocaten Ondernemer een derde als bedoeld in het vorige lid inschakelt om in verband met de uitvoering van de opdracht werkzaamheden te verrichten, is de Allied Advocaten Ondernemer niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.
  3. Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan de Allied Advocaten Ondernemer verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractvoorwaarden mede namens de Cliënt te aanvaarden, in welk geval de Allied Advocaten Ondernemer deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractvoorwaarden zullen mogen tegenwerpen aan de Cliënt voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft
 9. ARCHIVERING

  1. Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het de Allied Advocaten Ondernemer vrij staat het dossier te vernietigen.
 10. GEGEVENS

  1. De Allied Advocaten Ondernemer zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de Cliëntrelatie.
  2. Ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is de Allied Advocaten Ondernemer verplicht de identiteit van hun opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan de Allied Advocaten Ondernemer bevestigt de Cliënt bekend te zijn met die verplichting en voor zover noodzakelijk toestemming te geven om die gegevens te verstrekken.
  3. De Cliënt verleent toestemming om bij de Allied Advocaten Ondernemer bekende Cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van andere Allied Advocaten Ondernemers of van derden in de zin van artikel 7 sub A.
 11. KLACHTENREGELING

  1. De Allied Advocaten Ondernemer hanteert een klachtenreglement welke is op te vragen bij Allied Advocaten en welke op eerste verzoek kosteloos zal worden toegezonden.
  2. Het klachtenreglement biedt Cliënt de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de Allied Advocaat Ondernemer of behandelend advocaat (in loondienst) of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de behandelend advocaat en/of aan de klachtenfunctionaris van Allied Advocaten.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENCOMMISSIE

  1. Op de rechtsverhouding tussen de Allied Advocaten Ondernemer en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  2. De Geschillencommissie Advocatuur is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen de Allied Advocaten Ondernemer en de Cliënt.
 13. OVERIGE BEPALINGEN

  1. De Allied Advocaten Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de Cliënt, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de Cliënt schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.