shutterstock statutair directeur 1141x450

Ontslagvergoeding

Per 1 juli 2015 is door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid een wettelijke vergoeding bij ontslag geïntroduceerd, de transitievergoeding. Een statutair directeur met een tijdelijk of vast dienstverband dat minimaal twee jaar heeft geduurd, heeft recht op een transitievergoeding, indien:

  • de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever;
  • de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de statutair directeur wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De transitievergoeding is – in tegenstelling tot de voorheen gebruikte kantonrechtersformule – niet gekoppeld aan leeftijd. De transitievergoeding is als volgt opgebouwd:

  • 1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren;
  • 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor dienstjaren daarna.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 77.000,- bruto óf één jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is dan € 77.000,- bruto.

Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de kantonrechter op verzoek van de statutair directeur, naast de transitievergoeding, ook een billijke vergoeding toekennen. De kantonrechter bepaalt de hoogte van deze billijke vergoeding. Deze additionele vergoeding is beperkt tot uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’.

Bij cao kan van de wettelijke transitievergoeding worden afgeweken, indien in de cao een gelijkwaardige vergoeding wordt opgenomen.

Overgangsregeling

Voor statutair directeuren die bij ontslag ouder zijn dan 50 jaar, geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling. Deze overgangsregeling houdt in dat er een hogere berekeningsmaatstaf wordt gehanteerd voor de transitievergoeding over de jaren dat de statutair directeur na zijn 50ste bij een werkgever in dienst was, mits de statutair directeur een dienstverband heeft van ten minste 10 jaar. Voor de dienstjaren die de statutair directeur heeft gewerkt na zijn 50ste, wordt een berekeningsmaatstaf gehanteerd van 1 maandsalaris per dienstjaar.

Deze hogere berekeningsmaatstaf geldt niet voor kleine werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden geldt tot 1 januari 2020 voor kleine werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben, het arbeidsverleden tot 1 mei 2013.

Vaststellingsovereenkomst

De ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst is vrij te onderhandelen. Bij vaststellingsovereenkomst mag dus worden afgeweken van de wettelijke transitievergoeding. Allied Advocaten kan u bij deze onderhandelingen bijstaan.

De wijze waarop de ontslagvergoeding kan worden uitgekeerd en de fiscale gevolgen hiervan, worden besproken in het hoofdstuk “Afronding dienstverband”.