shutterstock statutair directeur 1141x450

Ontslagprocedures

De werkgever kan het ontslag van een statutair directeur aanzeggen zonder dat daarvoor eerst toestemming van de rechter of het UWV WERKbedrijf nodig is. Dit ontslag leidt ook tot het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij er een opzegverbod geldt of anders tussen partijen is overeengekomen.

Ontslagprocedure bij de rechtbank

De werkgever van de statutair directeur/bestuurder kan ervoor kiezen om de bestuurder te ontslaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) maar kan er ook voor kiezen om de rechtbank om ontbinding van de arbeidsovereenkomst en het bestuurdersschap te verzoeken. De werkgever moet daarvoor wel een van de in wet genoemde redenen aanvoeren, bijvoorbeeld vanwege een verstoorde arbeidsverhouding of vanwege disfunctioneren.

Deze procedure wordt met een zogenaamd verzoekschrift ingeleid. Als de werkgever het verzoekschrift bij de griffie van de rechter heeft ingediend, wordt een afschrift daarvan verzonden naar de u als bestuurder/werknemer. U kunt dan van uw kant reageren met een zogenaamd verweerschrift. Nadat het verzoek- en verweerschrift zijn ingediend, bepaalt de rechter een datum waarop de zaak mondeling wordt behandeld en waar zowel werkgever als u als werknemer/bestuurder bij aanwezig dienen te zijn. Zowel voor het opstellen van het verweerschrift als bij de mondelinge behandeling is het -gezien de vereiste specialistische kennis- raadzaam om een ontslagadvocaat in te schakelen.

Tijdens de mondelinge behandeling krijgen u en de werkgever de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. De rechter van zijn kant zal van partijen nog nadere inlichtingen verlangen. Als de werkgever en de werknemer hun standpunten hebben toegelicht, krijgen partijen in veel gevallen nog de gelegenheid hun geschil met een minnelijke regeling op te lossen, door bijvoorbeeld alsnog de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Lukt dat niet dan volgt na ongeveer 14 dagen de uitspraak van de rechter. Tegen deze beslissing is hoger beroep mogelijk.

De rechter beslist of de door de werkgever aangevoerde argumenten voldoende zijn om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te besluiten. Als de rechter besluit niet tot ontbinding over te gaan, dan blijft de arbeidsovereenkomst gewoon in stand.

Als de arbeidsovereenkomst door de rechter wordt ontbonden, heeft u in principe recht op een vergoeding, namelijk de zogenaamde transitievergoeding. Daarnaast kan het zijn dat u ook recht heeft op een billijke vergoeding als de rechter van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Alles over de ontslagvergoeding leest u in het hoofdstuk de ontslagvergoeding.

Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een door uw werkgever bij de rechter ingediend verzoekschrift tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
Maak altijd bezwaar tegen het ontslag dat wil zeggen:

  • schakel zo snel mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in;
  • bestrijd de conclusie van uw werkgever dat er gewichtige redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen of merk op dat er wellicht sprake is van een opzegverbod (vanwege zwangerschap, ziekte, etc.);
  • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat er geen redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen (omzetgegevens, e-mailberichten van de werkgever, collega's of klanten);
  • vraag om de transitievergoeding, indien de rechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaat.

Minnelijke regeling

De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd. De overeengekomen afspraken tussen de werkgever en de statutair directeur worden dan opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Zie hiervoor "Ontslag met wederzijds goedvinden".