shutterstock onderwijs 1141x450

Allied Onderwijs Advocaten

Allied Onderwijs Advocaten zijn advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het onderwijsrecht, arbeidsrecht en ambtenarenontslagrecht. Zij beschikken over alle kennis en kunde om u als onderwijsinstelling en werkgever bij de meest uiteenlopende arbeidsrechtkwesties optimaal te begeleiden.

Allied Advocaten heeft naast haar vestiging in Huis ter Heide tevens een vestiging in Amsterdam.

Allied Advocaten is opgericht door de advocaten mr. Edwin van Schajik en mr. Mathieu Wakim.

Mathieu Wakim is ontslagadvocaat en mediator en heeft al honderden arbeids-, ambtenaren- en onderwijszaken behandeld.

Edwin van Schajik is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en contractenrecht en heeft daarnaast ruime ervaring met fiscale vraagstukken.

In het onderwijsrecht zijn met name Erik Brouwer en Jack Heussen actief. Zij hebben ruimschoots proceservaring en deskundigheid opgebouwd in de juridische ondersteuning van besturen en directies van scholen. Zij hebben jarenlange ervaring als senior jurist en advocaat.

Jack Heussen is werkzaam geweest bij de vakbond NGL (rechtsvoorganger AOB) en bij werkgeversorganisaties (ABB, VOS/ABB. Jack Heussen is bovendien gecertificeerd functiewaardeerder.

Erik Brouwer heeft onder meer gewerkt bij VBS, TU Delft en VOS/ABB en zit in diverse bezwarencommissies.

Zij procederen regelmatig voor en adviseren onderwijsinstellingen voor openbaar en (algemeen) bijzonder onderwijs. Tot hun opdrachtgevers behoren instellingen in de sector primair en voortgezet onderwijs. Ook instellingen voor MBO, HBO en WO kunnen bij Allied terecht. Daarnaast hebben zij ook ruime ervaring in het begeleiden en adviseren van personen die werkzaam zijn (geweest) in het openbaar en bijzonder onderwijs en geconfronteerd werden met een ontslagsituatie.

Allied Advocaten werkt snel en praktisch, heeft een platte, efficiënte organisatiestructuur en spant zich tot het uiterste in om de belangen van u zo goed mogelijk te behartigen. Het maakt daarbij niet uit, waar u gevestigd of woonachtig bent. Over het algemeen is namelijk één uitgebreid kennismaking- en intake gesprek bij u of bij ons op kantoor van ongeveer 1,5 uur voldoende om een goed beeld van uw verzoek of vraag te krijgen. De verdere behandeling en contacten in de zaak kunnen vervolgens per telefoon, e-mail en fax plaatshebben.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • (juridisch) advies over rechtspositionele geschillen (schorsing, ontslag enz.);
 • onderhandelingen in -en begeleiding bij ontslagzaken;
 • procederen bij de rechter;
 • vastlegging en afronding van de afspraken over ontslag;
 • opstellen en checken van (arbeids)overeenkomsten, akten van aanstelling, ontslagbesluiten;
 • opstellen en checken van beëindigingovereenkomsten en arbeidsreglementen;
 • procedures bij de Commissies van Beroep en overige commissies die in de CAO zijn vermeld;
 • bestuursrechtelijke geschillen;
 • opstellen van bezwaar- en beroepschriften;
 • bezwaarprocedures bij gemeentelijke- en/of overige instanties;
 • (spoed)procedures bij de Rechtbank (Kort Geding of Sector civiel, Voorlopige Voorziening, Sector bestuursrecht, Centrale Raad van Beroep of
 • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • procedures bij Regionale of Landelijke Klachtencommissie(s);
 • een second opinion;
 • ondersteuning bij het voeren van DGO of overleg met gemeenten;
 • cursussen op maat;
 • wat u verder aan juridische ondersteuning nodig heeft zoals ondersteuning bij procedures over huisvesting, functiewaardering, aansprakelijkheid, toelating en verwijdering.

Advies

Voor advies kunt u zich in de eerste plaats oriënteren via onze website. Via deze website kunt u bovendien contact met ons opnemen. Wij bellen of mailen u dan binnen 24 uur terug.

Daarnaast kunnen wij u een beknopt gratis telefonisch advies geven als u ons kantoor belt. Uw vragen worden beantwoord door één van onze gespecialiseerde advocaten. We zijn iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Indien nader advies gewenst is, maken we graag met u een afspraak op ons kantoor of bij u op locatie en gaan we dieper op uw vragen in.

Second opinion

Allied Advocaten kan ook een zogenaamde second opinion voor u verzorgen. Dat kan van belang zijn als uw advocaat of rechtsbijstandverzekeraar u bijvoorbeeld geadviseerd heeft akkoord te gaan met een (laatste) voorstel van de andere partij. Als u niet zeker bent of u met dat voorstel moet instemmen, biedt een second opinion uitkomst. Allied Advocaten is er namelijk van overtuigd dat het altijd raadzaam is een second opinion te vragen als u te maken heeft met een ontslagadviseur die is aangewezen door uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij uw rechtsbijstandverzekering bent u immers een "schadegeval". De premie is al betaald en de verzekeraar heeft er belang bij uw zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. In zo'n geval is het goed denkbaar dat de verzekeraar u adviseert met een (mogelijk ongunstig) voorstel van de andere partij akkoord te gaan, terwijl een ontslagadvocaat daarentegen bereid is langer met de andere partij te onderhandelen om daarmee een beter onderhandelingsresultaat te bereiken.

Onderhandelen met de andere partij

Nadat wij van u de opdracht hebben gekregen de zaak voor u te behandelen, nemen wij in vrijwel alle gevallen contact op met de andere partij of de juridisch adviseur van de andere partij om te onderzoeken of de kwestie buiten de rechter om opgelost kan worden, omdat dit voor alle partijen over het algemeen het minst ingrijpend en kostbaar is. Omdat het -zelfs voor de meest ervaren onderhandelaar- lastig is om voor zijn of haar eigen belangen op te komen en er vele juridische haken en ogen aan juridische kwesties kleven, is het verstandig als de onderhandelingen in samenspraak met u, door Allied Advocaten worden gevoerd. De andere partij dient immers tactisch en strategisch met de juiste (juridische) argumenten te worden benaderd om voor u het optimale resultaat te bereiken in de onderhandelingen. Vanzelfsprekend bent en blijft u degene die uiteindelijk beslist of u met het bereikte onderhandelingsresultaat akkoord gaat.

Procederen bij de rechter

Leiden de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat, dan kan in overleg met u besloten worden de kwestie aan de rechter voor te leggen. Ook kan het zijn dat de andere partij al een procedure bij de rechter is begonnen. Allied Advocaten kan u in deze gevallen op zeer deskundige wijze terzijde staan in een procedure.

Vastlegging en afronding van de afspraken

Indien u met behulp van onze ondersteuning en ons advies met de andere partij tot een vergelijk bent gekomen, dienen de gemaakte afspraken op correcte wijze te worden vastgelegd en dient er op te worden toegezien dat de afspraken ook correct en op tijd worden uitgevoerd. Allied Advocaten kan u ook in deze trajecten op deskundige wijze bijstaan.

Opstellen en checken van overeenkomsten

Het onderwijsrecht is een rechtsgebied dat erg snel verandert, wat met zich meebrengt dat allerlei overeenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden regelmatig gecheckt dienen te worden als het gaat om de geldigheid van de opzegtermijn, etc. Doet u dat niet dan loopt u het risico voor verrassingen komen te staan op het moment dat het contract onderwerp van discussie is. Allied Advocaten kan voor u overeenkomsten checken (arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsreglementen, etc) maar ook bestaande reglementen en/of arbeidsovereenkomsten op actuele wetswijzigingen met een zogenaamde quickscan voor u controleren.

Allied als vaste huisadvocaat

Uiteraard is het mogelijk dat Allied Advocaten als vaste huisadvocaat wordt ingeschakeld. Voordeel hiervan is dat u bekend bent met onze aanpak en dat wij uw organisatie en medewerkers kennen en meteen "maatwerk" kunnen leveren. Via het huisadvocaatschap kunnen tevens in-company trainingen worden verzorgd voor directieleden en P&O functionarissen.

Contact

Wilt u meer informatie, neemt u dan vrijblijvend contact op met Allied Advocaten. Onze contactgegevens treft u aan onder de rubriek "contact".