shutterstock onderwijs 1141x450

Ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van de functie anders dan wegens ziekte

In veel ontslagzaken is de werkgever van mening dat de werknemer niet goed functioneert. Dat disfunctioneren, kan liggen in de uitvoering van de werkzaamheden of in de houding van de werknemer naar de werkgever, naar klanten of naar andere werknemers toe. Bekende verwijten van de werkgever zijn in dat soort gevallen:

 • hij is niet in staat orde te houden in de klas;
 • hij is niet in staat om kennis over te dragen;
 • hij is niet in staat om zijn niet-lesgevende taken op juiste wijze uit te voeren;
 • hij is niet in staat om op correcte en zakelijke wijze om te gaan met leerlingen of ouders;
 • hij is niet in staat samen te werken met collega's of met directieleden.

Ontslagcriteria

Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn wil een werkgever met succes een ontslagprocedure voeren op basis van disfunctioneren of ongeschiktheid voor de functie van een van zijn werknemers?

 • de werkgever moet aantonen dat u niet geschikt bent voor uw functie;
 • de werkgever moet aantonen dat hij u herhaaldelijk op uw (vermeend) disfunctioneren heeft gewezen. Hierbij is van belang dat in de cao's is voorgeschreven dat functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten zijn gevoerd.
 • de werkgever moet aantonen dat hij u voldoende heeft begeleid, bijvoorbeeld door het inschakelen van interne of externe deskundigen en het aanbieden van scholing of faciliteiten.

Bovengenoemde omstandigheden zal de werkgever aannemelijk moeten maken. De enige manier waarop de werkgever dat kan, is als een en ander schriftelijk is vastgelegd in de vorm van verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken, waarschuwingsbrieven, notulen van besprekingen tussen werkgever en u of andere schriftelijke verslagen.

Toetsing van het ontslag

Als u het oneens bent met de stelling van uw werkgever dat het (voorgenomen) ontslag aan de hierboven genoemde criteria voldoet, is het afhankelijk van de vraag of het gaat om openbaar of bijzonder onderwijs welke instantie bevoegd is te beoordelen over het ontslag.

In geval van bijzonder onderwijs krijgt u te maken met de Kantonrechter of de Commissie van Beroep.

In geval van openbaar onderwijs heeft u eerst te maken met een bezwaarcommissie en daarna met de rechtbank en eventueel daarna de Centrale Raad van Beroep.

Alles over het verloop van deze twee mogelijke (ontslag)procedures leest u in het hoofdstuk de "ontslagprocedures". In dat hoofdstuk zal ook nader worden ingegaan op de verschillen tussen deze procedures.

Wat moet u doen als u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag vanwege disfunctioneren?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

 • teken niet voor akkoord;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voornemen om een) ontslag (besluit te nemen);
 • houd u beschikbaar voor uw werk;
 • reageer altijd schriftelijk op kritiek van de werkgever op uw functioneren;
 • ga niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof tot de datum van ontslag;
 • weiger voor de datum van het ontslag bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, auto, bedrijvenpas, etc) in te leveren;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op uw functioneren (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van u en/of de werkgever, collega's of klanten). Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten;
 • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
 • bel of e-mail zo spoedig mogelijk Allied Advocaten

Overigens worden veel van deze zaken buiten de rechter om tussen partijen, vaak met behulp van een advocaat, in der minne geregeld. Dit leest u verder in “ontslag met wederzijds goedvinden”.