shutterstock onderwijs 1141x450

Veel gestelde vragen

Kan ik de werknemer zomaar ontslaan?

Bijzonder onderwijs

In principe wel, maar de werknemer heeft recht op een ontslagprocedure waarin hij zich eerst tegen het ontslagvoornemen kan verweren. Na het ontslag kan de werknemer naar de commissie van beroep. De commissie van beroep doet in principe een bindende uitspraak. In die procedures kan uw werknemer zich verweren tegen het ontslag. Uitsluitend in het geval dat de werknemer aan u als werkgever een dringende reden geeft, kunt u uw werknemer op staande voet ontslaan. U moet dan denken aan gevallen zoals diefstal, geweldpleging op de werkvloer, ernstige belediging van de werkgever of werkweigering. Maar ook dan kan de werknemer naar de commissie van beroep.

Openbaar onderwijs

Bij het openbaar onderwijs kan de onderwijsinstelling weliswaar een ontslagbesluit nemen, daarbij is de werkgever echter gebonden aan de in de CAO limitatief genoemde ontslag redenen. Bovendien dient de onderwijsinstelling haar voorgenomen besluit eerst aan de werknemer kenbaar te maken, waartegen de werknemer zijn/haar zienswijze kenbaar kan maken. Na het ontslagbesluit heeft de werknemer bovendien de mogelijkheid van bezwaar en beroep (bezwaarcommissie en daarna de rechtbank en eventueel daarna de Centrale Raad van Beroep)

Ben ik altijd verplicht een ontslagvergoeding te betalen wanneer ik een werknemer heb ontslagen?

Bijzonder onderwijs

Dat hangt van de situatie af. De wet bepaalt dat een werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op een billijke vergoeding. Dat recht vervalt echter als u kunt aantonen dat uw werknemer verwijtbaar gedisfunctioneerd heeft en u de werknemer daar regelmatig op gewezen heeft en zelfs begeleid heeft om zijn functioneren te verbeteren. Bovendien kan het zijn dat de CAO een goede voorziening kent in de vorm van wachtgeld dat na ontslag aan de werknemer wordt uitgekeerd en waarvan de kosten grotendeels voor rekening komen van de onderwijsinstelling. Het is daarom van belang dat u, als werkgever, een goed dossier opbouwt waaruit blijkt dat u voldoende inspanningen heeft verricht om het functioneren e.d. van uw werknemer te verbeteren. Bovendien is het van belang goed aan de rechter de voorzieningen kenbaar te maken waar een werknemer in het gegeven geval aanspraak op kan maken na ontslag (wachtgeld bijvoorbeeld), want anders kan het gebeuren dat de rechter de werknemer een hoge ontslagvergoeding toekent en de werknemer daarnaast recht heeft op wachtgeld, welke door de onderwijsinstelling grotendeels wordt gefinancierd. Het is daarom raadzaam dat u zich al in een vroeg stadium laat bijstaan door een ontslagadvocaat van Allied Advocaten.

Openbaar onderwijs

Bij ontslagzaken in het openbaar onderwijs, worden in de regel geen hoge vergoedingen aan de vertrekkende werknemers door de rechter toegekend. Als de werknemer in kwestie bereid is afstand te doen van zijn recht op wachtgeld en het betalen van de ontslagvergoeding voortkomt uit een afspraak tussen de onderwijsinstelling en de betreffende werknemer, ligt de situatie vanzelfsprekend anders.

Wie draait op voor de kosten die zijn gemoeid met wachtgeld van een werknemer die in het primair onderwijs heeft gewerkt ? Worden deze (via het Participatiefonds) verhaald op het schoolbestuur of komen deze ten laste van het Ministerie?
Dit hangt af van het gevoerde personeelsbeleid binnen de onderwijsinstelling ter voorkoming van ontslag. De hiervoor gehanteerde Instroomtoets van het Participatiefonds beoordeelt of voldoende inspanningen zijn gepleegd ter vermijding van ontslag. Als het fonds oordeelt dat het ontslag ondanks het gevoerde personeelsbeleid niet viel te vermijden, worden de wachtgeldkosten vergoed door het Participatiefonds. Indien sprake was van een vermijdbaar ontslag komen de wachtgeldkosten voor rekening van het schoolbudget. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als er geen dossier is aangelegd met functionerings- en beoordelingsgespreksverslagen of onvoldoende herplaatsingsinspanningen zijn verricht.

Krijgt mijn werknemer een WW-uitkering als hij/zij is ontslagen?

Een werknemer heeft in principe recht op een WW-uitkering of wachtgeld uitkering indien hij/zij niet verwijtbaar werkloos is geworden. Veel dienstverbanden worden echter beëindigd vanwege disfunctioneren en/of een verstoorde arbeidsrelatie. De onderwijsinstelling en werknemer onderhandelen dan vaak over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zal eindigen. Voor de werknemer is een van de voorwaarden dan vaak dat het ontslag op zo'n manier plaatsvindt dat recht ontstaat op een WW of wachtgeld uitkering. In dat soort gevallen is het daarom van belang dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op zo’n wijze plaatsvindt, dat de werknemer de meeste kans heeft op een WW of wachtgeld uitkering. Om uw werknemer daarover zekerheid te kunnen geven is het van belang dat u als werkgever een ontslagadvocaat van Allied Advocaten de juridische afronding van het ontslag laat verzorgen zodat dat op een wijze gebeurt die uw werknemer recht geeft op een WW of wachtgeld uitkering. Daarmee voorkomt u problemen en discussies achteraf met uw werknemer.

Is het echt nodig om een ontslagadvocaat in te huren?

Een goede ontslagadvocaat (van Allied Advocaten) kan u al in een vroeg stadium adviseren over de haken en ogen bij een ontslag van een werknemer en de route die u als daarbij als werkgever het beste kunt lopen om zonder kosten, althans met niet te veel kosten van uw werknemer afscheid te nemen. De ervaring leert dat onderwijsinstellingen die zonder de rechtsbijstand van een ontslagadvocaat van Allied Advocaten een arbeidsovereenkomst met een werknemer (trachten te) beëindigen in de regel duurder uit zijn dan onderwijsinstellingen die wel kiezen voor juridische bijstand van een in het ontslagrecht gespecialiseerde advocaat bij Allied Advocaten.

Wat zijn de kosten van een ontslagadvocaat?

De kosten variëren per zaak, maar bedragen voor een gemiddelde zaak ongeveer € 2500,- te vermeerderen met BTW. Deze kosten zijn voor u als werkgever overigens aftrekbaar als bedrijfskosten. In bijzondere gevallen zijn andere prijsafspraken met Allied Advocaten mogelijk. Allied Advocaten geeft u graag informatie over de kosten tijdens een persoonlijk (telefoon)gesprek.