shutterstock onderwijs 1141x450

Soorten ontslag

Het ontslaan van een onderwijsmedewerker is een ervaring waar elke onderwijsinstelling als werkgever op enig moment mee te maken kan krijgen. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen die voor u aanleiding zijn om te besluiten uw werknemer te ontslaan.

Het is van belang om van te voren goed na te gaan welke mogelijkheden er zijn om uw werknemer te ontslaan en ook te weten op welke grond u uw werknemer kunt ontslaan.

Zo is het mogelijk, dat u vanwege terugloop van de formatie een werknemer dient te ontslaan, of dat er vanwege veranderingen binnen uw organisatie een functie overbodig wordt. Ook is het mogelijk, dat een werknemer gedurende langere tijd niet goed functioneert, waardoor u het dienstverband met de betreffende werknemer wilt beëindigen.

Duidelijk is dat de manier waarop het ontslag tot stand komt van geval tot geval zeer kan verschillen. Het maakt daarbij uit of de instelling behoort tot het openbaar onderwijs dan wel tot het (algemeen) bijzonder onderwijs.

Voor het openbaar onderwijs is opzegging alleen mogelijk op een der in de cao vermelde ontslaggronden.

Voor het bijzonder onderwijs geldt dat beëindiging van de dienstbetrekking behalve door opzegging ook mogelijk is op basis van wederzijds goedvinden of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter op verzoek van hetzij de werkgever hetzij de werknemer.

In het onderwijs geldt een limitatief stelsel van opzeggingsgronden, dat wil zeggen dat geen andere dan in de cao vermelde gronden mogelijk zijn om een ontslag rechtsgeldig te verlenen.

In dit hoofdstuk zullen de in de praktijk meest voorkomende opzeggingsgronden behandeld worden.

Links van deze pagina kunt u uit de verschillende soorten van ontslag het onderdeel kiezen waar u informatie over wenst.

  • ontslag op eigen verzoek
  • ontslag wegens opheffing van de instelling of de betrekking of zodanige verandering in de inrichting van het onderwijs dat de werkzaamheden overbodig zijn geworden;
  • ontslag op grond van ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • ontslag op grond van ernstige mate van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de vervulling van de functie anders dan wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • ontslag op grond van andere redenen van gewichtige aard (conflict of verstoorde arbeidsrelatie)
  • ontslag wegens plichtsverzuim (ontslag op staande voet of strafontslag )
  • ontslag met wederzijds goedvinden
  • overige ontslagredenen

Zie verder ook de rubriek: "afronding van het dienstverband".