shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Ontslag wegens medische ongeschiktheid

Bij ziekte is de werkgever over het algemeen verplicht u als ambtenaar gedurende 18 maanden 100% van uw salaris door te betalen. Na deze 18 maanden wordt over het algemeen nog 80% van uw salaris doorbetaald, zolang de aanstelling voortduurt.

Wanneer u na 104 weken nog steeds ziek bent, krijgt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en welke nog aangevuld wordt tot 80% van het loon voor de tijd dat de aanstelling nog voortduurt. Een zieke ambtenaar is dus een dure aangelegenheid voor een overheidsinstelling. Dat is de reden dat een werkgever een zieke werknemer in sommige gevallen liever zal willen ontslaan.

Ontslagcriteria bij ontslag wegens medische ongeschiktheid

Bij ambtenaren met een vaste aanstelling bestaat geen opzegverbod tijdens ziekte. Er moet echter wel voldaan zijn aan drie voorwaarden voordat een bestuursorgaan over kan gaan tot het nemen van een ontslagbesluit wegens ziekte:

 1. de ziekte moet twee jaar onafgebroken hebben geduurd;
 2. herstel van de ziekte moet niet binnen een half jaar daarna te verwachten zijn;
 3. herplaatsing of reïntegratie is onmogelijk of wordt door de ambtenaar geweigerd;

Wanneer u als ambtenaar niet volledig arbeidsongeschikt bent, heeft de werkgever de taak (indien mogelijk en binnen redelijke grenzen) herplaatsingmogelijkheden voor u te creëren. De herplaatsing dient overeen te stemmen met uw zogenaamde restcapaciteit. In het eerste ziektejaar moet dit passende arbeid zijn. In het tweede jaar zijn de eisen die gesteld worden aan de passendheid van de aangeboden arbeid minder streng en mag het ook gaan om zogenaamde gangbare arbeid.

Komt uw werkgever deze (wettelijk) opgelegde inspanningsverplichtingen niet na, dan kunt u met succes bezwaar aantekenen tegen het ontslagbesluit.

Wanneer de werkgever en de ambtenaar het oneens zijn over de vraag of:

 • de ambtenaar (volledig) arbeidsongeschiktheid is;
 • de werkgever voldoende herplaatsingmogelijkheden heeft onderzocht;
 • de ziekte in overwegende mate een medische oorzaak heeft;
 • de ambtenaar voldoende aan reïntegratie heeft meegewerkt;
 • het (voorgenomen) ontslagbesluit aan de daarvoor geldende criteria voldoet,

is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit en wellicht in een spoedprocedure (voorlopige voorzieningen) bij de rechter een oordeel te vragen over de geldigheid van het besluit van de werkgever.

Alles over het verloop van deze procedure leest u in het hoofdstuk: "de bezwaar- en beroepsprocedures”.

Wat moet u doen als u als werknemer wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag wegens medische ongeschiktheid?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

 • teken niet voor akkoord;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voorgenomen) ontslag;
 • protesteer schriftelijk tegen het (voornemen van een) ontslag (besluit);
 • houd u beschikbaar voor uw werk;
 • bestrijd de visie van uw werkgever dat reïntegratie (terugkeer) onmogelijk is;
 • als u slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ga dan niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
 • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, lease-auto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren tot de ontslagdatum;
 • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
 • bel of e-mail zo spoedig mogelijk Allied Advocaten