shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Ontslag op eigen verzoek

 Slechts het besluit van het bevoegde gezag kan het einde van de aanstelling betekenen. Uw mededeling als ambtenaar dat u de aanstelling wenst te beëindigen, kan door het bestuursorgaan worden opgevat als een verzoek tot ontslag.

Ontslagcriteria

Uw mededeling dat u ergens anders een dienstbetrekking heeft aanvaard, mag (onder omstandigheden) door het bestuursorgaan worden opgevat als een ontslag op eigen verzoek. Het kan zelfs blijken uit uw gedrag. Uitgangspunt is steeds dat het bevoegde gezag goed nagaat of het ontslag werkelijk door u gewild is. Het ontslag mag namelijk niet tot stand zijn gekomen onder invloed van een zogenaamde gebrekkige wilsvorming. Van een gebrekkige wilsvorming is bijvoorbeeld sprake als een ontslagverzoek gedaan is onder invloed van dwang, bedrog, dwaling of misbruik van de omstandigheden. Ook mag het ontslagverzoek niet aan de ambtenaar worden opgelegd. Het zorgvuldige werkgeversschap brengt namelijk met zich mee dat het bestuursorgaan de ambtenaar dient te informeren dat een ontslag op eigen verzoek consequenties zal hebben voor zijn/haar recht op een uitkering. In beginsel is er bij een ontslag op eigen verzoek namelijk geen sprake van onvrijwillige werkloosheid en wordt er dus geen WW- en bovenwettelijke uitkering verstrekt.

In de periode tussen het moment van het verzoek en het ontslagbesluit kan de ambtenaar zijn ontslagverzoek weer intrekken. Doet de ambtenaar dat, dan kan het bevoegde gezag de ambtenaar niet aan zijn ontslagverzoek houden en geen ontslag verlenen.

Als de werkgever en de werknemer het oneens zijn over de vraag of sprake is van een ontslag op eigen verzoek, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Alles over het verloop van deze (bezwaar) procedure leest u in het hoofdstuk: “de bezwaar en beroepsprocedures”.

Wat moet u doen als u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een ontslag op (eigen)verzoek en u bent het daar niet mee eens?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

  • teken niets;
  • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voorgenomen) ontslag;
  • protesteer schriftelijk tegen het (voornemen van een) ontslagbesluit;
  • houd u beschikbaar voor uw werk;
  • ga niet akkoord met schorsing en/of non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, lease-auto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren tot de ontslagdatum;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven over uw dienstverband (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van uw werkgever, collega’s of klanten);
  • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
  • bel of e-mail Allied Advocaten.