shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Ontslag vanwege ongeschiktheid of onbekwaamheid

Ontslag vanwege ongeschiktheid of onbekwaamheid voor het beklede ambt anders dan op grond van ziekte (ongeschiktheidontslag)
Een disfunctionerende ambtenaar kan ontslagen worden wegens ongeschiktheid voor zijn functie anders dan op grond van ziekte. De ontslagreden moet in dat geval gezocht worden in de karaktereigenschappen en/of het ontbreken van bepaalde kennis en kunde van de ambtenaar.

Ontslagcriteria

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voordat de werkgever een ambtenaar kan ontslaan wegens ongeschiktheid anders dan wegens ziekte?

De werkgever moet aannemelijk maken dat de ambtenaar ongeschikt of onbekwaam is voor zijn functie/arbeid. De werkgever moet dus concreet over schriftelijke documenten beschikken waaruit het disfunctioneren blijkt (functionerings- beoordelingsrapporten, waarschuwingsbrieven, notulen van besprekingen).
De werkgever moet de ambtenaar gedurende een redelijke periode de gelegenheid hebben gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Daarbij zal de werkgever bovendien de nodige begeleiding en faciliteiten moeten bieden aan de ambtenaar, zoals bijvoorbeeld een coaching-programma, een bijscholingscursus en voortganggesprekken.
De ongeschiktheid mag niet het gevolg zijn van een medische oorzaak.

Wanneer de werkgever en de ambtenaar het oneens zijn over de vraag of:

 • de ambtenaar disfunctioneert;
 • de werkgever aan de ambtenaar voldoende kenbaar heeft gemaakt dat er sprake is van disfunctioneren;
 • de werkgever de ambtenaar voldoende heeft begeleid om zijn disfunctioneren om te buigen naar goed functioneren;
 • het (voorgenomen) ontslagbesluit aan de daarvoor geldende criteria voldoet,

is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit en wellicht in een spoedprocedure (voorlopige voorzieningen) bij de rechter een oordeel te vragen over de geldigheid van het besluit van de werkgever.

Alles over het verloop van deze procedure leest u in het hoofdstuk: "de bezwaar- en beroepsprocedures”.

Wat moet u doen als u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag vanwege disfunctioneren?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

 • teken niet voor akkoord;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voornemen om een) ontslag (besluit te nemen);
 • houd u beschikbaar voor uw werk;
 • reageer altijd schriftelijk op kritiek van de werkgever op uw functioneren;
 • ga niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof tot de datum van ontslag;
 • weiger voor de datum van het ontslag bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, auto, bedrijvenpas, etc) in te leveren;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op uw functioneren (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van u en/of de werkgever, collega's of klanten). Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten;
 • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
 • bel of e-mail zo spoedig mogelijk Allied Advocaten