shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Ontslag als disciplinaire maatregel ambtenaren

Een werkgever heeft de mogelijkheid om een ambtenaar disciplinaire straffen op te leggen. Als zwaarste straf geldt ontslag, wat ook wel strafontslag wordt genoemd. Vanwege de verstrekkende gevolgen van een strafontslag zijn in de wet en de rechtspraak duidelijke criteria ontwikkeld waar een dergelijk ontslag aan moet voldoen, wil dat geldig zijn. Bij strafontslag moet er volgens de wet sprake zijn van (ernstig)plichtsverzuim.

Ontslagcriteria bij strafontslag

Om voor een strafontslag in aanmerking te komen moet een ambtenaar zich schuldig gemaakt hebben aan (ernstig)plichtsverzuim. Plichtsverzuim houdt in, dat een ambtenaar een voorschrift heeft overtreden, of dat de ambtenaar iets heeft gedaan of nagelaten wat een goed ambtenaar in een gelijk geval behoort na te laten of te doen.

De maatregel van het ontslag dient evenredig te zijn met het gepleegde plichtsverzuim. Of dat het geval is hangt af van concrete omstandigheden van het geval, zoals het geschonden belang, de houding van het bestuur en leidinggevenden (is er gelegenheid gegeven, was er weinig controle) en de persoonlijke omstandigheden van de overtreder (positie, rang en arbeidsverleden).

Wanneer vanwege de ernst van de gedraging voortzetting van de werkzaamheden niet gewenst is, kan de ambtenaar (vooruitlopend op het ontslag) met onmiddellijke ingang geschorst worden. Daarna volgt over het algemeen eerst de zogenaamde “bedenkingenprocedure” waarbij de ambtenaar de mogelijkheid krijgt (met een raadsman) zijn kant van het verhaal te vertellen. Daarna volgt over het algemeen een besluit tot strafontslag.

Na een strafontslag zal de ambtenaar geen recht hebben op een WW-uitkering, omdat hij/zij verwijtbaar werkloos is. Als geen recht bestaat op een WW-uitkering, bestaat ook geen recht op een bovenwettelijke uitkering.

Wanneer de werkgever en de werknemer het oneens zijn over de vraag of het (voorgenomen) ontslagbesluit aan de hierboven genoemde criteria voldoet, is het mogelijk om bezwaar te maken. Alles over het verloop van de verschillende procedures leest u in het hoofdstuk: "de bezwaar- en beroepsprocedures”.

Wat moet u doen als u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) strafontslag?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

  • teken niet voor akkoord;
  • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voornemen om een) ontslag (besluit te nemen);
  • bestrijd de conclusie van uw werkgever dat er sprake is van plichtsverzuim;
  • houd u beschikbaar voor uw werkzaamheden, d.w.z biedt uw werkgever (schriftelijk) aan uw werkzaamheden te hervatten;
  • maak aanspraak op doorbetaling van uw salaris;
  • ga niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, lease auto, bedrijvenpas, etc) in te leveren tot de datum van ontslag;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat u goed gefunctioneerd heeft (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van uzelf, de werkgever, collega's of klanten);
  • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
  • bel of e-mail zo spoedig mogelijk Allied Advocaten