shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Ontslag op andere gronden

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de ambtenaar de dienst dient te verlaten, maar dat de redenen niet zijn gelegen in één van de andere hierboven genoemde ontslaggronden. Een open ontslaggrond zogezegd. Een dergelijke ontslaggrond wordt door het overheidsorgaan gehanteerd in kwesties, waarin niet duidelijk is aan wie het ontslag valt te verwijten. Aan deze ontslaggrond zijn voor de ambtenaar vaak interessante voorwaarden verbonden, zoals bijvoorbeeld een financiële compensatie (zogenaamde goudenhanddruk).

Ontslagcriteria bij ontslag op andere gronden

Er kan zich een situatie voordoen, waarbij de werkgever tot een ontslag wil overgaan, zonder dat er feitelijk sprake is van een van de in de wet genoemde ontslaggronden. Een dergelijke situatie doet zich meestal voor bij verstoorde arbeidsverhoudingen en onverenigbaarheid van karakters, die ook wel incompatibilité des humeures, verschil van inzicht of vertrouwensbreuk worden genoemd. Op het moment dat het arbeidsconflict een zodanige invloed op het functioneren (van de instelling) heeft en er een onwerkbare situatie is ontstaan, kan een ambtenaar voor ontslag worden voorgedragen. De aard van de conflictsituatie moet echter wel de vergaande maatregel van ontslag rechtvaardigen.

Een werkgever, die een ambtenaar ontslaat op grond van “andere gronden” zal een financiële regeling met de ambtenaar treffen, die met het oog op de omstandigheden redelijk dient te zijn. Meestal is dat een bedrag ineens. Deze financiële compensatie (goudenhanddruk) mag niet lager dienen uit vallen dan het bedrag dat de ambtenaar normaal op basis van de Werkloosheidswet, vermeerderd met de bovenwettelijke uitkeringen, zou (hebben) ontvangen. Bij de berekening van de financiële compensatie (goudenhanddruk) zijn de volgende omstandigheden van belang:

 • de duur van het dienstverband;
 • de kansen op de arbeidsmarkt;
 • de mate waarin de ambtenaar zelf tot het ontslag heeft bijgedragen;
 • de mate waarin anderen hebben bijgedragen aan het ontslag.

Wanneer de ambtenaar en overheidswerkgever het oneens zijn over de vraag of het (voorgenomen) ontslagbesluit aan de hierboven genoemde criteria voldoet, is het mogelijk om bezwaar te maken. Alles over het verloop van deze procedure leest u in het hoofdstuk: "de bezwaar- en beroepsprocedures”.

Wat moet u doen als u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag op andere gronden?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

 • teken niet voor akkoord;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voornemen om een) ontslag (besluit te nemen);
 • houd u beschikbaar voor uw werk;
 • reageer altijd schriftelijk op eventuele kritiek van de werkgever op uw houding en/of uw functioneren;
 • ga niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof tot de datum van ontslag;
 • weiger voor de datum van het ontslag bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, auto, bedrijvenpas, etc) in te leveren;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op uw functioneren (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van u en/of de werkgever, collega's of klanten). Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten;
 • denk aan de termijnen waarbinnen u bezwaar kunt maken en beroep kunt aantekenen;
 • bel of e-mail zo spoedig mogelijk Allied Advocaten.

Overigens worden veel van deze zaken, vaak met behulp van Allied Advocaten, tussen partijen in der minne geregeld.