shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Waarom juridische bijstand en de kosten ervan?

 Inschakelen deskundige

Het inschakelen van een in het ambtenaren- en ontslagrecht gespecialiseerde advocaat is zeer aan te raden en verdient zich in vrijwel alle gevallen terug. Sterker nog, diegene die met onvoldoende kennis, ervaring en juridische ondersteuning in een ontslagkwestie zelf optreedt, is sterk in het nadeel vergeleken met diegene die wel gebruik maakt van juridische begeleiding. Werkgevers hebben over het algemeen juridische bijstand van een advocaat of jurist. Het is dan ook de stellige overtuiging van Allied Advocaten dat u als ambtenaar feitelijk altijd juridische begeleiding moet inroepen als u met een ontslag te maken krijgt of als tussen u en uw werkgever een situatie is ontstaan die in de toekomst mogelijk tot een ontslag zou kunnen leiden.

Verkrijgen van een ontslagvergoeding

Bovendien dient u zich te realiseren dat als u de kwestie met uw werkgever handig en met een goede juridische begeleiding aanpakt u in sommige gevallen kunt rekenen op een betere ontslagvergoeding. De kans op een ontslagvergoeding wordt kleiner als u die juridische begeleiding niet heeft. Bovendien loopt u ook nog het risico, dat u geen WW- en/of bovenwettelijke uitkering ontvangt, omdat u wellicht als verwijtbaar werkloos wordt aangemerkt. In het geval u zich juridisch laat bijstaan worden die belangen nauwlettend in de gaten gehouden.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor juridische bijstand zijn niet goedkoop en vaak onoverzichtelijk. Daarom is het bij Allied Advocaten gebruik dat, voordat wij voor u optreden, voor u duidelijk is hoe hoog de kosten zullen zijn en op welke wijze deze kosten eventueel (bij de andere partij) teruggevorderd kunnen worden of in ieder geval zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. In arbeidszaken worden ongeveer 99% van de zaken uiteindelijk tussen de werknemer en werkgever geschikt. Als een van de advocaten van Allied Advocaten in een arbeidszaak voor u optreedt, worden de rechtsbijstandkosten in de onderhandelingen meegenomen en in vrijwel alle gevallen ook betaald door de werkgever. Worden de rechtsbijstandkosten niet vergoed door de werkgever, dan is vaak de door de werkgever te betalen beëindigingvergoeding toereikend om de rechtsbijstandkosten van de advocaat te betalen. Wij zijn graag bereid u daarover meer informatie te verstrekken in een persoonlijk gesprek.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige mensen zijn verzekerd voor rechtsbijstand. Als voor de juridische kwestie waarin u zich bevindt de bijstand van een advocaat noodzakelijk is, heeft u in principe zogenaamde vrije advocaten keuze, wat met zich meebrengt dat u dan zelf de advocaat kunt kiezen om u in de juridische kwestie te begeleiden. Uw rechtsbijstandverzekering draagt in dat geval de kosten voor de door u ingeschakelde advocaat. Informatie daarover kunt u vinden in uw polis of bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Allied Advocaten is er overigens van overtuigd dat het altijd raadzaam is een second opinion te vragen als u te maken heeft met een ontslagadviseur die is aangewezen door uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij uw rechtsbijstandverzekering bent u immers een "schadegeval". De premie is al betaald en de verzekeraar heeft er belang bij uw zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. In zo'n geval is het goed denkbaar dat de verzekeraar u adviseert met een (mogelijk ongunstig) voorstel van de andere partij akkoord te gaan, terwijl een ontslagadvocaat daarentegen bereid is langer met de andere partij te onderhandelen om daarmee een beter onderhandelingsresultaat te bereiken.