shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Ontslagvergoeding ambtenaren

 Anders dan in het gewone arbeidsrecht, worden in het ambtenarenrecht zelden naast de WW- en bovenwettelijke uitkering door het overheidsorgaan ontslagvergoedingen (gouden handdrukken) betaald aan de ambtenaar die ontslag heeft gekregen. Wanneer een overheidsinstelling namelijk een ontslagbesluit neemt en de ontslagen ambtenaar niet verwijtbaar werkloos wordt, heeft de ambtenaar recht op een WW-uitkering en in veel gevallen ook nog recht op een bovenwettelijke uitkering. De overheidswerkgever is een zogenoemde eigen risicodrager voor deze uitkeringen. Dit betekent, dat de werkgever bij het ontslag van de ambtenaar zelf de WW- en bovenwettelijke uitkering dient te bekostigen. De consequentie hiervan is, dat van de overheidswerkgever – anders dan van de werkgever in de marktsector- niet verwacht wordt dat ook nog een ontslagvergoeding wordt betaald. Wel is het zo dat de ambtenaar vaak een hogere uitkering ontvangt dan de gewone werknemer omdat de ambtenaar in veel gevallen ook recht heeft op de bovenwettelijke uitkering. In het geval u als ambtenaar echter geen aanspraak maakt op een WW- en eventuele bovenwettelijke uitkering (bijvoorbeeld omdat u na uw ontslag bijvoorbeeld een eigen bedrijf wilt beginnen) dan zijn overheidswerkgevers vaak wel bereid bij ontslag op eigen verzoek aan u een ontslagvergoeding te voldoen. Bij de berekening van de ontslagvergoeding (gouden handdruk) zijn de volgende omstandigheden van belang:

  • de duur van uw dienstverband;
  • uw kansen op de arbeidsmarkt;
  • de mate waarin u zelf tot het ontslag heeft bijgedragen;
  • de mate waarin anderen hebben bijgedragen aan het ontslag;
  • de onderhandelingskwaliteiten van uw advocaat.

De wijze waarop een eventuele ontslagvergoeding kan worden uitgekeerd en de fiscale gevolgen hiervan, wordt besproken in het hoofdstuk “de afronding van het dienstverband”.