shutterstock familierecht 1141x450

Familierecht

Niet in alle procedures binnen het personen & familierecht heeft u verplichte bijstand nodig van een advocaat. In een echtscheidingsprocedure is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Dit geldt ook in procedures bij de rechtbank omtrent alimentatie, omgang, etc. Maar dat geldt niet tijdens een beëindiging van de samenleving (samenwoners). Ook bij de procedures Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing is geen bijstand van een advocaat verplicht. Omdat de belangen groot zijn en de juridische regels complex, is het wijsheid om u in ieder geval te laten adviseren in dergelijke gevallen.

Wat kan Allied Advocaten voor u doen

Allied Advocaten kan u bijstaan bij procedures en geschillen binnen het Personen & Familierecht. Zij beschikken over advocaten die zich hierin hebben gespecialiseerd en u tijdens de procedure of het proces goed kunnen begeleiden. Ook kunt u bij ons terecht voor een advies of second opinion.

Echtscheiding

Voor een echtscheiding is altijd een uitspraak van de rechter nodig (een beschikking). En pas als de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd, is de echtscheiding een feit. Er komt veel kijken bij een scheiding. Als er kinderen zijn, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarnaast zal er mogelijk alimentatie verzocht moeten worden, moet er een tijdelijke regeling komen voor het gebruik van de gezamenlijke woning, zal de huwelijkse gemeenschap moeten worden verdeeld en ook moet er een regeling komen voor het pensioen.
Echtscheiding kan op gemeenschappelijk verzoek of op eenzijdig verzoek. Bij een gemeenschappelijk verzoek bent u het al eens over de voorwaarden van de scheiding of kunt u daar samen (onder leiding van de advocaat) afspraken over maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Namens beide partijen wordt vervolgens de echtscheiding verzocht. Bij een eenzijdig verzoek worden alle twistpunten voorgelegd aan de rechter, die daar voorts over zal moeten beslissen.
Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met Allied Advocaten.

Beëindiging samenleving

Voor samenwoners geldt geen plicht om de samenleving via de rechter te beëindigen. Maar het is mogelijk dat ex-samenwoners het niet eens worden over de verdeling van de spullen of hoe het verder moet met de gezamenlijke woning. In die gevallen kunnen de advocaten van Allied Advocaten u bijstaan. Ook voor een advies over beëindiging van de samenleving kunt u bij Allied Advocaten terecht.

Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding, dan is een ouderschapsplan verplicht. In een ouderschapsplan leggen de ouders vast hoe zij het ouderschap na hun scheiding invullen. Dat houdt bijvoorbeeld in waar het hoofdverblijf van de kinderen is (is dat bij vader of bij moeder) of hoe de schoolkeuze wordt bepaald.
Ook bij beëindiging van samenleving waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn is het verstandig om een ouderschapsplan op te stellen. Dit zorgt voor duidelijkheid over de invulling van het ouderschap na de breuk. Ouders kunnen elkaar dan ook aanspreken op de gemaakte afspraken. Een ouderschapsplan draagt eraan bij dat ouders regelmatig overleggen over de gemaakte afspraken en deze evalueren.

Alimentatie

Onderdeel van de scheiding kan partneralimentatie of kinderalimentatie zijn. Ook is het mogelijk dat de eerder vastgestelde alimentatie of afgesproken alimentatie niet langer voldoet omdat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. In dat geval kan er verzocht worden om een wijziging van de alimentatie. De verschillende vormen van alimentatie kennen een eigen berekening.
Kinderalimentatie gaat uit van de gedachte dat een kind ook na de scheiding/breuk de mogelijkheid moet houden om in zijn of haar behoefte te voorzien. Middels vaste tabellen worden de behoefte van het kind vastgesteld aan de hand van het netto gezinsinkomen van de ouders tijdens het samenzijn en de leeftijd van het kind. Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders om vast te stellen in hoeverre de ouders moeten bijdragen in deze kosten.
Een veel voorkomend misverstand is dat kinderalimentatie alleen verplicht is bij scheiding. Alle ouders/verwekkers zijn verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderen. Om die reden is kinderalimentatie niet beperkt tot slechts scheiding. Ook indien samenwoners uit elkaar gaan is de ouder waar het kind niet woont, verplicht tot betaling van kinderalimentatie. En ook indien ouders nooit hebben samengewoond of zelfs nooit een relatie hebben gehad, er is een plicht tot betalen van kinderalimentatie. Dit is enkel anders in geval van donorschap.
Partneralimentatie is slechts verplicht in geval van een scheiding of als partijen dergelijke afspraken hebben gemaakt in een samenlevingscontract. Partneralimentatie kent een andere berekening van behoefte en draagkracht dan de berekening bij kinderalimentatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de advocaten van Allied Advocaten.

Omgang

Kinderen hebben recht op omgang met hun ouders en de ouders hebben recht om hun kind op te voeden en te verzorgen. De ouder waar het kind niet het hoofdverblijf heeft (ingeschreven staat op diens adres) heeft recht op een omgangsregeling. Hoe deze omgangsregeling luidt is afhankelijk van de omstandigheden. Veelal wordt gedacht aan de omgangsregeling waarbij de ene ouder het kind één weekend in de twee weken ziet, maar er is veel meer mogelijk.
Een omgangsregeling kan in onderling overleg worden afgestemd, maar wordt regelmatig door de rechtbank uitgesproken nadat één van de partijen daartoe een verzoek heeft ingediend.
Allied Advocaten kan u bijstaan in dergelijke procedures. Neem hierover contact met ons op.

Gezag

Als ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, is het mogelijk dat daarover geschillen ontstaan. Als de ouders er samen niet uitkomen dan is het mogelijk dit geschil voor te leggen aan een rechter. Veelvoorkomende geschillen zijn geschillen over het hoofdverblijf, de schoolkeuze en een verhuizing. Indien partijen er niet uitkomen, zal degene die bijvoorbeeld wil verhuizen daartoe een verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Het is namelijk niet toegestaan te verhuizen zonder toestemming van de andere ouder of zonder toestemming van de andere ouder een kind in te schrijven op een school. In de rechtspraak zijn criteria vastgelegd op grond waarvan de rechter een dergelijk geschil beoordeelt.
De advocaten van Allied Advocaten hebben ervaring op het gebied van dergelijke procedures en kunnen u hierin bijstaan.

Ondertoezichtstelling

Een ondertoezichtstelling wordt verzocht als de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd. Verreweg de meeste verzoeken tot ondertoezichtstelling worden gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming. Voorafgaand heeft de Raad voor de Kinderbescherming een rapport geschreven wat gebruikt wordt ter onderbouwing van het verzoek.
In procedures tot ondertoezichtstelling is er geen verplichting om u te laten bijstaan door een advocaat. Als u het niet eens bent met een ondertoezichtstelling is het wel wenselijk om u te laten adviseren of te laten bijstaan door een advocaat met kennis van dit rechtsgebied.
U kunt hierover contact opnemen met Allied Advocaten.

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is een verdergaande kinderbeschermingsmaatregel dan ondertoezichtstelling. Een procedure omtrent uithuisplaatsing vindt eveneens plaats bij de rechtbank naar aanleiding van een verzoek daartoe. Als ouder met gezag kunt u zich verweren tegen dit verzoek. Net als bij de ondertoezichtstelling is het niet verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat, maar wel wenselijk. Een gespecialiseerde advocaat kent de wettelijke vereisten en is in staat om het verzoek hieraan te toetsen.

Heeft u direct behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat op 035 548 90 00 of stuur een mail.