FAMILIERECHT EN MEDIATION

Steeds vaker wordt er in het familierecht gekozen voor mediation.  Dat is een positieve ontwikkeling. Allied Advocaten heeft een ervaren MfN mediator, mr Mathieu Wakim in huis die u en uw partner kan begeleiden bij geschillen. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van Familierecht en mediation. Juist omdat hij ook advocaat is, is hij bij uitstek geschikt om ook als mediator te bemiddelen in complexe kwesties. Die combinatie maken zijn mediations uniek, omdat u daardoor met uitsluitend één persoon (de mediator/advocaat) het geschil kunt oplossen.

Echtscheiding

Voor een echtscheiding is altijd een uitspraak van de rechter nodig. Pas als deze beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd, is de echtscheiding een feit. Er komt veel kijken bij een scheiding. Als er kinderen zijn, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarnaast dienen (tijdelijke) alimentatie, (tijdelijk) gebruik van de gezamenlijke woning, verdeling van de huwelijkse gemeenschap en pensioen geregeld te worden.

Echtscheiding kan op gemeenschappelijk verzoek aan de rechtbank worden verzocht. Bij een gemeenschappelijk verzoek bent u en uw partner het eens over de voorwaarden van de scheiding of kunt u daar samen (onder leiding van de mediator) afspraken over maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Namens beide partijen wordt vervolgens de echtscheiding verzocht.

Beëindiging samenleving

Voor samenwoners geldt geen plicht de samenleving via de rechter te beëindigen. Het is mogelijk dat ex-samenwoners het niet eens worden over de verdeling van de spullen of hoe het verder moet met de gezamenlijke woning. In die gevallen kan de mediator van Allied Advocaten u bijstaan.

Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding, dan is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In een ouderschapsplan leggen de ouders vast hoe zij het ouderschap na hun scheiding invullen. Dat houdt bijvoorbeeld in waar het hoofdverblijf van de kinderen is (bij vader of bij moeder) en hoe de schoolkeuze wordt bepaald.

Ook bij beëindiging van samenleving waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn, is het verstandig om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geeft duidelijkheid over de invulling van het ouderschap na de breuk. Ouders kunnen elkaar dan ook aanspreken op de gemaakte afspraken. Een ouderschapsplan draagt eraan bij dat ouders regelmatig overleggen over de gemaakte afspraken en deze evalueren.

Alimentatie

Onderdeel van de scheiding kan partneralimentatie of kinderalimentatie zijn. De verschillende vormen van alimentatie kennen een eigen berekening. Kinderalimentatie gaat uit van de gedachte dat een kind ook na de scheiding/breuk de mogelijkheid moet houden om in zijn of haar behoefte te voorzien. Door middel van vaste tabellen wordt de behoefte van het kind vastgesteld aan de hand van het netto gezinsinkomen van de ouders tijdens het samenzijn en de leeftijd van het kind. Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders om vast te stellen in hoeverre de ouders moeten bijdragen in deze kosten.

Misverstand kinderalimentatie

Een veel voorkomend misverstand is dat kinderalimentatie alleen verplicht is bij scheiding. Alle ouders/verwekkers zijn verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderen. Om die reden is kinderalimentatie niet beperkt tot slechts scheiding. Ook indien samenwoners uit elkaar gaan, is de ouder waar het kind niet woont, verplicht tot betaling van kinderalimentatie. En ook indien ouders nooit hebben samengewoond of zelfs nooit een relatie hebben gehad, er is een plicht tot betalen van kinderalimentatie. Dit is enkel anders in geval van donorschap.
Partneralimentatie is slechts verplicht in geval van een scheiding of als partijen dergelijke afspraken hebben gemaakt in een samenlevingscontract. Partneralimentatie kent een andere berekening van behoefte en draagkracht dan de berekening bij kinderalimentatie.

Omgang

Kinderen hebben recht op omgang met hun ouders. Ouders hebben recht om hun kind op te voeden en te verzorgen. De ouder waar het kind niet het hoofdverblijf heeft, heeft recht op een omgangsregeling. Hoe deze omgangsregeling luidt, is afhankelijk van de omstandigheden. Veelal wordt gedacht aan de omgangsregeling waarbij de ene ouder het kind één weekend in de twee weken ziet, maar er is veel meer mogelijk. Een omgangsregeling kan in onderling overleg worden afgestemd maar wordt regelmatig door de rechtbank uitgesproken nadat één van de partijen daartoe een verzoek heeft ingediend.

Gezag

Als ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, is het mogelijk dat daarover discussies ontstaan. Als de ouders er samen niet uitkomen, is het mogelijk dit  voor te leggen aan een rechter. Veelvoorkomende geschillen zijn geschillen over het hoofdverblijf, de schoolkeuze en een verhuizing. Indien partijen er niet uitkomen, zal degene die bijvoorbeeld wil verhuizen daartoe een verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Het is namelijk niet toegestaan te verhuizen zonder toestemming van de andere ouder of zonder toestemming van de andere ouder een kind in te schrijven op een school. In de rechtspraak zijn criteria vastgelegd op grond waarvan de rechter een dergelijk geschil beoordeelt.

Contact

Wilt u meer informatie over familierecht en mediation? Neem vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Wakim op 06 205 88 966. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat 035 548 9000 of een mail sturen.

Direct contact opnemen