shutterstock ambtenarenrecht 1141x150

Juridische afronding

De juridische afronding van het dienstverband

Tot het moment dat een einde is gekomen aan het dienstverband, blijven alle tussen u en uw werkgever afgesproken arbeidsvoorwaarden, zoals bezoldiging, etc. doorlopen.

Einddatum dienstverband

Het einde van het dienstverband wordt over het algemeen bepaald door het ontslagbesluit, behalve als het ontslag in onderling overleg tussen u en uw werkgever tot stand is gekomen.

Doorwerken

In principe dient u tot de einddatum van uw dienstverband door te werken. In sommige gevallen echter ontheft de werkgever de ambtenaar van de verplichting zijn/haar werkzaamheden nog te verrichten.

Bezoldiging

Uw werkgever dient uw salaris door te betalen tot de datum van beëindiging van het dienstverband, ook als u vrijgesteld bent van het verrichten van uw werkzaamheden.

Niet-genoten vakantiedagen, overuren, onkosten

Bij beëindiging van het dienstverband is uw werkgever verplicht om niet opgenomen vakantiedagen, in opdracht van uw werkgever gemaakte overuren en door u in het kader van uw werkzaamheden gemaakte onkosten, aan u uit te betalen.